آجر دیوار چینی

برای دیوار چینی کدام نوع آجر مناسب است؟

اصول صحیح دیوار چینی همان طور که گفته شد، در دیوار چینی ساختمان باید اصول صحیح برای انجام کار در نظر گرفته و رعایت شود. منظور از اصول صحیح دیوارچینی، اقداماتی مانندانتخاب افراد متخصص در زمینه دیوارچینی، انتخاب بهترین مصالح مورد نیاز برای دیوارچینی و به کار بستن اصول فنی در هنگام دیوارچینی ساختمان است …

برای دیوار چینی کدام نوع آجر مناسب است؟ ادامه »